Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9t GESCHIEDENIS

Staats-

regeer1kc.

Frankrijk wl den Kf zer en Zweedt

fchuldig : en hij ftreelde zich met het denkbeeld, ,, dat de regtvaardigheid zijner oogmerken door 's „ Hemels zegen zou bekroond worden, en de goed,, keuring wegdraagen van alle Mogenheden , die „ zich, reeds langen tijd geleden , door de Staaten „ hadden laaten voorinneemen tegen bet Franfche „ HofCj" Vreemd, in de daad, klinkt het, dat een zo magtig Vorst zich ontrust toont over de ontwerpen van een kleinen Staat, verzwakt dbor de in« landfche verdeeldheden van twee Partijen , die met elkander het niet ééns konden Worden over de wijze, om het Gemeenebest in eenen ftaat van tegenweer te ftellen ; maar allerlei foort van voorwendzels zijn goed bij ftaatzugtige Vorften , wanneer zij geene wettige redenen hebben, 's Konings antwoord liet bij de Staaten geen twijfel meer over: en de Oorlog, gelijk de Groot fchreef, was onvermijdelijk, of de Staaten moeiten raad weeten , zich in zodanig een ftaat te ftellen, dat Frankrijks oogmerk bezwaarlijker was uiltevoeren (f). Het gevaar groeide aan, daar men middel gevon-

f den hadt, om het Hof van Weenen werkloos te houden, door 't zelve te doen vreezen voor de gevolgen

»• eenes opftands in Hongarijen, en het zelfs door een Verdrag overtehaalen, om zich in geenen volgenden Oorlog te mengen. Frankrijk wist Zweeden te beleezen door onderhandelingen , die in een Verbond

ein-

(*) Hott. Merc. 1671. bl. 175.

(t) MHfive van P. de Groot 8. Jan. 1672, Mf.

Sluiten