Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

GESCHIEDENIS

StaatsRegeerlng.

Vrttgt-

looze handelingen in Enge. land.

waren in eenen zeer vervallen en verzwakten tha". Het waggelend Staatsbeiinur te Madrid veranderde fteeds de Landvoogden. De Markgraaf Castel Rodrioo was,in dtnjaareMDCLXVIii, opgevolgd door Don Inasco MelchiorFernandes deVelasco et Touar , Conftabel van Caftilië. Zijne voornaamfie verdienste beflondt daar in , dat hij, de Koninginne op eene Jagtpartij in 't oog geloopen zijnde, door haar terftond tot Landvoogd der Nederlanden vetkoozen wierd, werwaards hij onmiddelijk zich begaf in zijn jag'ge waad, alleen vergezeld van de perfoonen, die met hem op de jagt waren. Tot het behandelen van Staatszaakeu , die hem een last waren, bevondt men hem geheel onbekwaam : en moest deeze beuzelagtige Landvoogd , welhaast, een post, tot welken hij gansch ongefchikt was, ruimen. Don Joan Domingo de Zumnga , Graaf van Monterei en Feuentes, bekleedde , in een jaare MDCLXX, zijne plaats. Hij bereikte flegts achtentwintig jaaren ; doch wist door zijne bekwaamheden aanievullen, 't geen de Spaanfche Nederlanden aan magt te kort fchooten. Hij kleefde, zo lang hij Laudvoogd was , de zijde der Staaten nandvastig aan (*).

Carel de II. hadt tot nog alle omzigtigheid betoond , oaa zijn Parlement niet te verbitteren, 't geen hij te vrede moest houden tot het verkrijgen dernoodige Onderftandgelden terKrijgstoerustinge. Op 't einde

des

(*) Eajjïace, II.p.iop. Heil. Merc.1670. b!. Ic5.

Sluiten