Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ose NEDERLANDEN. 195

des jaars MDCLXX , wist hij eene aanzienlijke fora me, tot den dienst des volgenden jaars , te verwerven , met eene trouwlooze ichurkagtigheid.het Parlement voorflellende de noodzaaklijkheid,omzich te wapenen tegen Frankrijk, en in ftaat te ftellen tot het naakomen der laatstgeflotene Verbonden , en met naame het Drievoudig Verbond. Deeze onderftandgelden, gevoegd bij de hem heimlijk u\tFrank~ rijk toegefchikten , fielden hem in ftaat, om eene. magtige Vloot uitterusten, tegen één der Leden van 't Verbond gefchikt (*). Ten dien dage Viel 'er ee« ne gebeurtenis voor , die de verbintenis tusfchen Engeland en de Ferèénigde Gewesten fcheen aante* duiden. De Luitenant-Admiraal van Gent , met eenige Staatfche Schepen in Zee , hadt zich veréé» nigd met de Engelfche Vloot onder den Vice-Adini* raai Allen , en zes Algierfche Rooffchepen , naa een hevig gevegt, bij nagt, op ftrand gejaagd, en, 's anderendaags , veroverd en verbrand (f). Dan deeze verèéniging was flegts als voor een oogenblik. Een ander voorval toonde , welhaast , wat Carel be II. in den fchild voerde, en dat hij niets ander? dan oorzaak tot eene Vredebreuk zogt.

De Staaten, meer zorg draagende , om zich ter zee toeterusten dan ten lande te wapenen , hadden, in den Zomer des jaars MDCLXt, eene aanzienlijke Vloot, onder het opperbevelhebberfchap van dë

' , . . ^ÜI5

(*) RArra, Ton. IX. p. 097.098. (t) H*il. Mere. 1670. bl. 115.

N a

StaaTSReger-

RING»

Sluiten