Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï98 GESCHIEDENIS

StaatsRegee&:ns.

Downing het' waards gexoa-

alleen enkele Schepen , maar geheele Vlooten voor een enkel Konings Schip ofjagtdoen ftrijfcen. Dusdanige redenen, zo zeer ftrookende met den aart des Volks, hadden de gewenschte uitwerking , om de bedoelde verbitterdheid gaande te maaken : waarom ook der Staaten Afgezant Boreel fchreef, „dat de „ weigering van van Gend bij 't Hof en het Volk

zeer zwaar genomen wierd (*)-"

De Ridder George Downing , dien de Staaten, niet zonder reden, voor hunnen gellagen vijand hielden, kwam, als Afgezant van Carel oen li , in ftede van Temple , een vriend des Gemeenebests en des Vredes. Wij hebben reeds verfcheide trekken opgegeeven, gefchikt om het charaéter deezes driftigen en onrustigen Staatsdienaars te doen kennen. Hij gaf voor, volkomen gezind te zijn , om de gefchillen ten beste te helpen vereffenen: water in den wijn, en geen wijn in 't water te zullen doen, alzo hij uit eigen aart tot zagtheid helde, en tevooren de taal zijns Meelters hadt moeten fpreeken. Welhaast liet hij zich op een anderen toon hooren: voldoening eifchende wegens den hoon , 's Konings Jsgt aangedaan, en dat alle Nederlandfche Schepen behoorden te ftrijken voor die van Groot - Brittanje, en daar door 's Konings Oppergezag 'over de Zee te erkennen : voorts, dat van Gend openlijk taogt geftraft Worden. om anderen aftefchrikken van diergelijk een

wan-

(*) Brandt , Leeven van de Ruiter, bJ. 631.636. Raigm, IX. p. 307.

Sluiten