Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der N E D E R L A N D E N. 190

wang-drag (*). Dewijl zijn last inhïeldr , niet lang in Holland te vertoeven, fchreef hij den Staaten eenen kort bepaalden tijd voor , om hem te antwoorden : eene zeer dwingende wijze van onderhandelen, en geheel niet voegende bij eene Regeeringsvorm, als die van 't Gemeenebest der Ferèénigde Nederlanden, waar 't verwijlen onvermijdelijk is, en,bovenal , in een tijd , wanneer verdeeldheden heerfchen.

Naar veel gerchils en raadpleegens , bragt de Witt ter Vergaderinge der Staaten van Holland in overweeginge, dat hij, 's nagrs , peinzende op het (luk der Vlagge, in aanmerking genomen hadt, hoe men 't Gemeen in Engeland een indruk zou zoeken te geeven, dat de Koning den Staaten geen Oorlog aandeedt ten gevalle der Franfchen , maar om het Regt der Vlagge ; dat hij, om den Engelfehen dit voorwendzel te beneemen, den Koning wilde voorflaan, dat hunne Hoog Mogenheden, op den grondllag eener redelijke vriendfchap, en mirs zijne Majefteit, in gevolge van het Drievoudig Verbond , dea Staaten bijftondt tegen Frankrijk , vrijwillig aanboden en toeftonden , dat, zo wel hunne ganfche Vloot, als enkele Schepen, voor een enkel OotlogIchip, voerende 's Konings Vlag, flrijken zouj mits het alleen gefehiedde, om alle eer aaneen zo groot Monarch en Bondgenoot te betooneu, en daar uit

geen

(*j Helt. Me re. 1671. bl. 18 5. Aanteken, van de Pen firn. Vivien en Hop, M.m. van den A:nbasf. Downung. Mf, N 4

Staats. IIegek-

RI.NG.

Onderhandelingen met Engeland op ia voorfligen vart de Win.

Sluiten