Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*P4 GESCHIEDENIS

S TAATS-

Kegee-

KlNG.

leenen bijftand, om de fchutsmuur, tot behoudenis ltrekkende, omverre te rukken, lerwijj zij, die, uit noodzaaklijkheid, zich voor 't zelve zouden hebben moeien verklaaren, door verraad Of onjkoopiaa ledige aanfchouwers blijven.

Een reeks van jaaren hadden de Ferèénigde Gewesten den Oorlog gevoerd tegen Spanje, vermüs zij, beunlings, 0f Frankrijk, oï Engeland op hunne zijde hadden, en de Vorften des Duit/eken Rijks hun begunstigden , of zich buiten flaar bevonden > om hun eenig nadeel toetebrengen; maar thans wórden ze ten lande en ter zee aangevallen door Frankrijk en Engeland, toen de twee magtigfte Vorften van Europa, onderfteünd door twee Duitfihe Vorften. De Zeemagt was in eenen ontzaglijken ftaat; doch de Landmagt zeer zwak. üe Grensphatzen waren ftegt onderhouden , en de Legers zonder gei noegzaame Krijgstugt. De beste Legerhoofden', niet te vrede in den dienst der Ferèénigde Gewesten, hadden zich in dien van Frankrijk begeeven. Eene beltendige bevhjtiging op den Koophandel en de Handwerken hadt den Heldenmoed des Volks verdoofd. Alles was toevertrouwd aan gehumde vreemde Soldaaten , en die nog weinig in getal, ter oorzaake.van de groote afdankingen, door denfpaarzaamen geest dei Gemeenebestgezinden. DeTegenitadhouderhjke Partij , de heerfchende geworden, hadt allengskens de oude Krijgsbevelhebbers , aan 't Huis van Oranje verknogt , van den dienst ontllaagen, en derzelver plaatzen aangevuld met jonge Hee-

ren,

Sluiten