Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 205

ren, zonder ondervinding en zonder eenige andere verdiensten , dan dat zij behoorden tot Familien, die de bovendrijvende Partij voorbonden. Deeze nieuwe Bevelhebbers , vertrouwende op de gunst, hun toegedraagen, bevlijtigden zich niet op Krijgszaaken, eenigen lieten hun post door anderen waarneemen, en zomtnigen verzuimden hunne Regimenten voltallig te houden , om hun inkomen re vermeerderen. In den laatstgevoerden Oorlog tegen Engeland waren de Engelfche , en , naa den inval van Lodewijk den XIV, de Franfche Regimenten af. gedankt: ook is 't uit den loop der voorgaande Gefchiedenisfe openbaar, hoe veel deels de Krijgslieden uit die beide Volken dikwijls gehad hebben in den voorfpoed van der Staaten wapenen.

Het Gemeenebest, tot het afweeren der dreigende gevaaren, te vergeefsch gezogt hebbende Verbintenisfen aantegaan , gefchikt om hetzelve re verdeedigen, hadt thans geen ander redmiddel over, dan alles te werk te Hellen , om de Vijanden eenigen ti jd optehouden , of ook de vrees voor gevaar andere Staaten, van Europa uit den fluimerflaap mogt op. wekken. Men wil , dat de Raadpenlionaris de Witt , door al te veel te redeneeren , en zich aan befpiegelingen overtegeeven , het Gemeenebest op den rand des ondergangs bragt. Zeer gehegt aan wiskundige betoogingen, wilde hij over den loop der zaaken oordeelen volgens de waare be'angen der genen, met welken hij te doen hadr. Eene verèéniging tusfchen Frankrijk en Engeland fcheen hem

al

StaatsRegeeRinc.

Stsatkun-

de van pe Witt.

Sluiten