Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.06- GESCHIEDENIS

staats-

Regeering.

al te zeer ftrijdig met de belangen van het la^gémelde Rijk: de berekening der kosten , die 'er zouden vereischt worden , om de Zeven Gewesten te bemngtigen, hadt hem aangetoond, dat dezelve op verre na door het voordoe! deezer overwinning niet zouden kunnen opgewoogen worden. JHier uit hadt hij, als een zuinig Gemeenebestgezinde, het gevolg getrokken, dat Looewijk de XIV. van dit voorneemen wel zou afzien. Hij bedagt niet genoeg , dat groote belangen dikwijls veronagtzaamd , en nog meermaalen aan driften opgeofferd worden. Hij verloor uit het oog de kinderagtigheid der beweegredenen, die menigmaal de Vorften aanzetten , endegeringe oorzaaken der grootfte gebeurtenisfen.

De Zeemagt der Ferèénigde Gewesten was , gelijk wij reeds heb'->en aangemerkt, in een ontzaglijken ftaat. Voor dezelve hadt de Witt altoos op eene bijzondere wijze zora; gedraagen. De tweelaattte Oorlogen met Engeland hadden de dapperheid der Zeehelden leevendig gehouden,, en de bekwaamheden der Zeelieden aangekweekt. De Ruiter , de grootfte Zeevoogd van zijn tijd , was zeer verknogt aan de Partij der volijverige Gemeenehestgezinden. De Witt Relde derhalven alles te werk , om de uitrusting eener ontzaglijke Vloote te veihaasten. 't Was zijn plan , een meefterftnk ter zee te doen, en door hetzelve den wankelenden moed der Staaten optebeuren. Hij fchijnt toen zeer op de Engelfehen gebeeten geweest te zijn , en brandde , om zich op hen te wreeken, wegens hunne trouwloosheid. Hij kon

hun

Sluiten