Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 207

hun niet vergceven, dat zij het Gemeenebest de verbintenis met Frankrijk hadden doen verliezen, om, vervolgens , met Frankrijk tegen het Gemeenebest aamefpannen.

Dit was de ftaat, dit waren de vooruitzigten der Ferèénigde Gewesten, wanneer de Franfchen hunne Krijgsbenden na het Keulfche en Munfterfche deeden trekken. De Franfchen gaven zich, meer dan ooit, over aan hunnen volkseigenen waan , en fnorkten van eene overwinning, die nog behaald moest worden. Te Parijs vervaardigde men Penningen, met twee Zinnebeelden. In de ééne , flaande op Frankrijk, ftondt eene Zon, die de dampen uit de Moerasfen trekt, met dit bijfchrift: Evexi , sed discutiam. Ik heb ze in de hoogte opgetrokken, maar ik zal ze verft'rooi/en. In de r.n lere , Haande op Engeland, was de Maan en de Zee verbeeld , met deeze woorden : Mihi soli obtempsrat /equor. Mij alleen gehoorzaamt de Zee (*). De Koning van Franknjk liet eene Oorlogsverklaring zijnen aanval voorafgaan: doch dezelve behelsde geenbijaondergenoemdbezwaar. Hij betuigde, dat het gedrag der Staaten, ten zijnen opzlgte, zijne reebmaatige verontwaardiging hadt gaande gemaakt. Hij kon met geen onverfchillig oog de weldaaden zijner Voorzaaten met zo veel ondankbaarheids vergolden zien : zijne eer eischte daar, voor eene zigtbaare voldoening. Overzulks hadt hij goedgevonden , zijne Krijgsmagt

ten

C") Brandt , Leeven v*n de Kuiter, bl. 643.

Staati

REGEfcRING.

Het gedrag der Fran- ■ fchen. Oorlogsverklaaring.

Sluiten