Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dia tiËDËRLANDÈK. 209

ftriktfte Krijgstugt onderworpen, en moedig, dat zij aangevoerd wierden door Legerhoofden van zulk eene vermaardheid, dagten, dat niets hun zou kunnen wederflaan. De Vorst , omringd door den luisterrijkften Adel , moedigde heh aan door zijne oplettenheid, om heerlijke daaden te beloonen , en, h geen men nog hooger waardeerde, door de hoop van zijne goedkeuring te verwerven. De moeilijkheden des Oorlogs veroorzaakten geene verandering altoos in de gewoone vermaaklijkheden van een wellustig Hof. Nooit vertoonde zich een lustig en oorlogminnend Volk in eene 't zelve eigenaartiger gedaante.

De Koning van Engeland kon op 't zelfde Krijgstooneel niet te voorfchijn treeden: dan hij vertoonde zich eer dan Lodewijk. de XIV. op een ander. Hij liet , zonder eenige Oorlogs verklaaring gedaan te hebben, de Schepen det Staaten aantasten , en bediende zich tot dit trouwloos ftuk san denzelfden Robert Holmes , die, in den voorgaanden Oorlog, de vijandlijkheden, desgelijks zonder Oorlogsverklaaring, hadt aangevangen. Met acht Oorlogfchépen en drie Kitzen dak hij, met het begin van Lentemaand , in Zee , óm te kruisfen op de Koopvaardijvloot , die van Smirna, en andere Plaatzen in de Mlddelltndfche Zee, verwagt, en op anderhalf mi!Hoen waarde gefchat werd. Een begeerlijk lokaas Voor een Vorst, die tot zijne overdaadige leevenSwijze en Krijgstoerustinge veel gelds noodig hadt. Holmes brartdde van begeerte na zulk een rijkefi

VIL Dieh O buiti

Staats-

R.EGE&RIKG»

De Er., gelfcheïi tasten dó Smirnafche

Vlootaati vóór de Oorlogsverklaaring.

Sluiten