Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio

GESCHIEDENIS

Sta ATS' Regee-

Ri.-o.

hult Hij ontmoette den Engelfehen Vloothevelhebber Spragcïe , die met eenige Oorlogfchepen, uit de Middenlandfche Zee komende, een tijd lang, nevens die Koopvaardijvloot gezeild hadr,en Holmes, op zijne vraagen na dezelve, geantwoord , dat ze welhaast zou opdaagen. Hadt Holmes zijn last aan Spragge ontdekt, en dien bewoogen, zich met hem te verééniaen, het ware gedaah eeweeft met de Holiandfche Vloot. Doch de begeerte, om deezen prooi alleen te bemagtlgen, verblindde hem. Deeze kundichap ontvangen hebbende, liet hij Spragge voort* zeilen, en ging de Hollanders opzoeken.

Zijn brandend ongeduld werd voldaan op dendrieentwintigften van Lentemaand, wanneer de vei beidde Vloot zich vertoonde , doch , tot zijn ongeluk, begeleid door vijf Schepen van Oorlog , onder het opperbevel van Capitein Adriaan de Haaze. Zij booden, wel verre van zich overtegeeven , zo moedigen wederftand , dat hij, naa eenige uuren vegtens, moest wijken. Den volgenden dag, met vier groote Oorlogfchepen en eenig klein Vaartuig verlterkt, hervatte hij den (lag; maar met even weinig vrugts. Naa den middag deedt hij eene derde pooging, en omringde het Schip van Jan van Nes den ouden , die fneuvelde ; en zijn deerlijk gehavend Schip ging ten gronde. De andere Schepen hielden vol met ftrijden, zo dat Holmes niet meer dan drie of vier Koopvaarders bemagtigde. Moedig hadden Zich in dat gevegt de Oorlogs - en Koopvaardijfchepen gtkweeten. Zij vervolgden hunne reize , en

kwa-

Sluiten