Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 211

kwamen behouden in 't Vaderland. Ongelukkig hadt ook de Haaze het leeven , bij 't verdeedigen der hem toevertrouwde Koopvaarderen, ingefchooten.

L)è tijding van deeze nieuwe trouwloosheid der Engelfehen veroorzaakte eene zo algemeene als billijke verontwaardiging. De fchande voor de Engelfehen liep te meer in 't oog, vermits zij 'erzofchandelijk afkwamen. De Engelfche Regeering durfde 'er niet openlijk voor uitkomen, en zogt dit aantasten der Koopvloot te doen doorgaan voor eene toevallige ontmoeting , veroorzaakt door het weigeren van ftrijken aan de zijde der Hollanderen. Maar de valschheid van dit voorwendzel was zo kandtastlijk, dat Holmes niet onbefchaamd genoeg was, om, in weerwil eèner menigte van ooggetuigen, die het tegèndeel verzekerden , zulks lang ftaande te houden (*). Carel de II. hadt reeds verfcheide

Nederlandfche Schepen aangeflagens en hier waren , op dat voorbeeld , eenige Engelfche in beflag genomen. Dan, toen deezen hier werden vrijgegeeven, öntfloeg ook de Koning van Engeland eenige Nederlandfche; doch hieldt de veroverden door Holmeü voor goeden prijs (1").

Carel de II. oordeelde het toen tijd , om hei

mas

(*) Burnet Hifi. of hts own Time, I. p. 307. Hol! Merc. 167a. bl. 18. BRArvDT , Leeven van de Ruiter bl. 645.

(f) Rapin, IX. p. 3H. Brandt, Leeven van d> Ruiter, bl. 045.

O a

Staats.

Rbge£> ring.

Sluiten