Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si4 GESCHIEDENIS

Staats-

R.EGËEKUNG.

B jZÜIV

dereredsnen van misnoegen des Konings van Et;, geland.

pligt te agten den Akenfchen Vrede te handhaaven (*).

Ware het voor de Staaten zo gemak lijk geweest, zich te verdeedigen tegen de poógingén hunner Vijanden , als om de haatiijke en btuzelagtige voorwendzels in hunne Oorlogsverklaaringen te wederleggen ! Dit deeden zij , in 't volgend jaar , ten opzigte der Engelfche; die des Konings van Frankrijk onbeantwoord laatende ; dewijl 'er niets bijzonders ten hunnen laste in werd bijgebragt, en 't ook meer betekent, een Volk , dat aandeel in de Regeering heeft, te onderrigten, dan Vertoogen te doen ineen Land, waar 's Konings wil de opperde Wet is.— Behalven de openlijke Oorlogs-verklaaring des Rqmngs van Engeland, is'er nog voorhanden een Brief, door hem aan den Prins van Oranje gefchreeven,« aa»r in hij deeze reden geeft van't opvatten der wapenen : „ De verongelijkingen, mij aangedaan door zommi„ gen, die, zedert eenigen tijd , het voornaam be„ wind over de regeering der Ferèénigde Nederlan„ den in handen hebben gehad, hebben mij genood„ zaakt tot het aangaan van een Verbond met den „ Allerchristlijkften Koning, die dezelfde reden van s, misnoegen tegen hen heeft: welk Verbond niets „ anders bedoelt , dan het te onderbrengen der on3, verdraaglijke grootsheid van den Loeveflehfchen „ Aanhang , en de beveiliging van ons zeiven

», V«-Of

(*) Holl. Merc. 1672. bl. 23.

Sluiten