Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sp.o

GESCHIEDENIS

Staats-

Regée-

e.1ng.

Maatregels , ter verdeedigisg ten Lande, ver

zmrad.

afdeinsde. Het verlies was aan beide zijden groot, Zeker gaat het, dat de Engelfehen veek aanzienlijke Heeren verlooren; behalven Sandwich , nog achttien Capiteinen. ■—■ De Franfchen hadden verre het minst geleden ; want, fchoon zij eenigen tijd tegen Bankert flrecden , hadt de Graaf d'Estrees zich altoos op eenen afltand gehouden ; 't zij hij, volgens last, 's Konings Schepen fpaarde , terwijl de Engelfehen en Hollanders elkander verzwakten; 't zij de Franfchen in Zeegevegten dien moed enonverfchrokkenheid niet bezaten , welke ondervinding en naijver hun naderhand gegeeven hebben (*).

Men kan niet lochenen , dat het roemrijk was voor de Ferèénigde Gewesten , met zulk een uitilag tegen de verédnigde Vlooten der twee magtigfteZeemogtnheden geftreeden te hebben. Het werd ook ten breedlten ten voordeele van 't Gemeenebest uitgemeeten , cm den moed der Landzaaten , door Frankrijks aannaderingen ten Lande gedempt, op-

tebeuren. Lodewijk de XIV. hadt zijne

Krijgsbenden na de Grenzen doen trekken ; doch, edelmoediger , of ten minsten meer agtgeevende op de welvoeglijkheid, dan Carel den II, hadden zij geene vijandiijkhedeu begonnen vóór de openlijke Oorlogsverklaaring , hier boven vermeld. De Staaten , toen het gevaar onvermijdelijk voor oogen ziende , raadpleegden ernstig over de noodzaakhjkhcid,

om

(*) Brandt, Leeven van de Ruiter, b!. 64.6 -67$.

UothMerc.167zM.5z. Rapin, IX. p. 318.319.

Sluiten