Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222.

GESCHIEDENIS

Staats-

Regeering.'

Eetffe

Wmeei

tering ;i Aetrra /eAen.

hij, die den Staat beftuurde door zijn uitmuntend ,, verfknd, ftelde een vreemden raad voor , naam„ lijk om Nuis aantetasten eerde Koning van Frank„ riik te velde trok, en daar alle de Magazijnen af„ tebranden, welker vernieling de Franfchen in het Voort?etten van den Oorlog zou gefluit hebben. „ Maar deeze voordag werd verworpen , ongetwij5, feld , om dat de Staaten het niet genoeg ééns „ waren tot het waagen van een ftap, die met geene „ zekerheid van eenen gelukkigen uitflag kon gedaan „ worden, dan met die Plaats aantetasten vóór de „ verklaaring des Oorlogs." -— Het verfterken der Bezetting te Keulen vorderde te meer overweeging , dewijl dit Keurvorftendom de voornaamfte Plaats was , die de Franfchen gekoozen hadden, om in de Ferèénigde Genest en te dringen. Dus lieten zij de Spaanfche Nederlanden ongemoeid , die, op de vermeestering der Ferèénigde Gewesten , vari zelve zouden bukken ; en verzekerden zich van de Engelfehen, die voorgegee ven hadden, van'tDf/evouaig Ferhond niet te zullen afwijken. Looewijk du XIV. begaf zich , den dertienden - van Bloeimaand , na Charleroi, de verzamelplaats ' zijns Legers. De Prins van CoNDé raadde hem, zijne talrijke Krijgsmagt niet te verdeden, maar met dezelve, als eene inbreekende rivier, welkerfnelheid niets kan wederftaan , in de Ferèénigde Gewesten te vallen; doch, om belmettelijke ziekten en gebrek te vermijden, waar door niet zelden de grootfte Legers verfmelten, verdeelde de Koning het zijne in drie

dee-

Sluiten