Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 GESCHIEDENIS

Staats-

regeering.

De Bisfchoppenvors Keu len en Muller vallen den S.aat

maat van ramp , voerden de Bevelhebbers, rieerèn* deels onërvaaren, gebied over niet wel afgerigte troepen. Eene algemeene verilaagenheid hadt, op 't gezigt der zamenfpanningen van zo veele Vijanden, de gemoederen aangegreepen. Wanhoep aan eenen gunstigen uitllag verdoofde bijkans in aller hart dat edel vuur, 't welk anders, in dringende gevaaren , wonderen werkt.

Terwijl de Franfchen de gemelde venneesteringeh maakten , verklaarden de Keurvorst van Keulen en de Bisfchop van Munfler den Staaten den Oorlog. De eerstgemelde beklaagde zich over het ongelijk, hem aangedaan, in Rhijnberk aan hem te onthouden, eh onlangs Krijgsvolk in zijn Aardsbisdom te zenden, ten onderftand zijner wederfpannige Onderdaanen. De beweegredenen van den Krijgszugtigefi Munfterfchen Kerkvoogd waren minder gegrond: hij befchuldigde de Staaten , dat zij zijne Amptenaars en Krijgsoverften hadden zoeken omtekoopen , eö hadt zelfs de onbefchaamdheid van hun te verwijten, dat zij Moordenaars hadden opgemaakt, om hem van kant te helpen (*). — Deeze beide Kerkvoogden verenigden hunne Krijgsmagt in IFestphaalen, en vielen in Overijsfel en het Graaffchap Zutphen. Enfchcde , Oldenzeel , Ootmarfum, Almelo, Berkelo , Lochem en Grol, Piaatzen, die zich niet konden verdeedigen, werden bijkans zo ras overgegee-

ven

(*) Valkenier, Ferward Europa , I. D. Bijlage Nc. 35.36. bl. 87.53.

Sluiten