Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN. 235

„ Woerden kan een anderen hoop Volks inneemen, , en men van daar , over Zwammerdam, na Ley " den trekken : welke Stad ook eer tot handeling zou befluiten , dan het omgelegen Land laaien „ verwoesten.

Eet Staatsbeftuur van Holland kennende door mijn „ verblijf van eenige jaaren herwaards, ben ik in fiaat om 'er met meer zekerheids , dan iemand " anders, van te fpreeken ; en durf uwe Majefteit , verzekeren, dat, Utrecht en de andere genoemde \\ Plaatzen bemagtigd zijnde, het haar gemaklijkzal " vallen , den Veriinigden Staat te vernietigen, en \\ in twee maanden tijds te verrigten , 't geen de " magtigfte Vorften der Wereld niet hebben kunnen " doen. Het inneemen der Stad Utrecht ftelt Gelderland, Utrecht enOverijsfel in's Konings magt. " Friesland en Groningen kunnen vermeesterdwor \\ den door zijne Bondgenooten. Wanneer Hol \\ land en Zeeland alleen overfchieten. Holianc, kan ligt verdeeld worden door 't belang der Stedei zeiven. Amfterdam heeft verfchil met Haar len \\ en Leyden over de Dijkadien en Wateren , Dor " drecht met Rotterdam over den Koophandel ei „ andere zaaken. — De Steden , eik voor zich zeiven oppermagtig, zullen zich gereed aan d ■ ■ Algemeene Staaten onttrekken, en aan zijne Mt jefteit onderwerpen, zo men haar haare Wethoi ders, lnkomften, Koophandel en Voorregtenlas „ behouden, het belachlijk Regt op de Zee uitg' " nomen, 't welk de Koning, naar zijn welgeva " let

Staat»LIegeï-

RING.

f l I

1 '

t l-

Sluiten