Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Staatsie kgeeRING.

Niet, w* in eg en geeft zich , naa eene

man moedige verdeediging » d ver.

geen gelukkigen , weerftand. Turenne belegerde, dezelve, naa ze ingefloten te hebben, geregeld. De Burgers, bemoedigd door de gesprekken en het voorbeeld desStadvoogds van Welderen, veréénigden zich met de Bezetting in 't verdeedigen. Zij fchooten zo heftig uit zwaar gefchut , dat Turenne, die altoos op het fpaaren zijner Soldaaten gefteld was, hen verre van de Vestingwerken afhieldt, zich bepaalende, om eene menigte van Bomben in de Stad te werpen, ten einde de Ingezetenen tot het aangaan van een Verdrag te beweegen , zonder de Loopgraaven te openen , of ftorm te loopen ; maar de Inwoonders hadden zo veel zorgs gedraagen, om de uitwerking der Bomben te voorkomen , of den brand in den beginne te (tuiten , dat zij de bedoelde uitwerking niet te wege bragten. Men wil ook, dat de Franfchen op het meest bloorgeftelde gedeelte der Stad niet fchooten, om dat de Roomsch Catholijken daar hunne fchoone Huizen hadden. In 't einde vonden zij zich genoodzaakt ftorm te loopen; doch drie keeren werden zij afgeflaagen. De Burgers, hier door meer en meer met heldenmoed bezield, hadden befloten, liever allen tefneuvelen, dan zich overtegeeven ; maar de Officiers en Soldaaten der Bezettinge drongen hen om te daadigen. De Overheden en andere Amptenaaren bleeven in hunne be« dieningen ; en de trouwlooze Bezetting, die de overgave bewerkt hadt, ging, voor 't grootfte gedeelte, in Franfchen dienst over. Tn de Groote Kerk, ter Roomfche Godsdienst-oefening gefchikt , zag

men

Sluiten