Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN, stf

bovenal in binnenlandfche Onlusten betoond hadt. Indien hij immer, gelijk hem nagegeeven wordt(*), het oogmerk koesterde , om Holland tot een onafhanglijk Gemeenebest te maaken, van 't welk de andere omliggende Gewesten afhingen , was hij nu verre van dit denkbeeld. Men zegt, dat hij de eerde was , om eene Onderhandeling met de Koningen van Frankrijk en Engeland voorteflaan ; zoekende door dit middel de verheffiing des Prinfen van Oranje te voorkomen : want hij begeerde , zo men wil, de behoudenis van den Staat niet dankteweeten aan een jong Vorst, wiens vermogen welhaast dat van alle andere Regenten zou vernietigen, als men hem ooit voor Bevrijder van het Vaderland groette. Maar is het niet veel waarfchijnlijker te denken , dat hij geloofde, geene hoop te kunnen vestigen op een Prins , zo jong, en zo weinig in de Krijgskunde bedreeven, aan 't hoofd eens zwakken en niet wel in krijgstugt gehouden Legers ? Is het niet veel waarfchijnlijker, dat de Witt , altoos op onderhandelen gefield, zulks voorfloeg, om door dit middel de eifchen van Frankrijk te ontdekken, en de zaaken fleepende te houden, tot dat men, door nieuwen onderftand gefterkt, veel draaglijker voorwaarden zou kunnen bedingen , dan nu te verkrijgen waren. Wat hier van zijn moge, men verzekert, dat de Witt , na den voorflag, om een Gezantfchap tot den Koning van Frankrijk te zenden, ondanks de tegenkanting van

Am*

(*) Zie dit ons Tafereel, VI. Deel;

Q4

StaatsRegeb-

iukg.

De Witt ftelc

voor, met

Frankrijk te handelen. Bezending aan den Koning.

Sluiten