Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

andermaal het woord, om den raad, docr hem gegeeven, aantedrin?en. Op nieuw vermogende, dat men een zo magtig (werwinrtaar moest ontzien , hem Maastricht en andere Steden buiten de Ferèénigde Gewesten aanbieden -, tegen het geen hij reeds in zijn geweld hadt, en hem te gernoete komen indekosten van den Oorlog: mits hij de goedheid hadt, van de Leden met elkander verdénigd, en den Godsdienst en de Regeering vrij te laa'eu. Om het moedigt». fierdam , ware 't mogelijk , fchrik aan'ejaagen , en het vertrouwen op de ongenaakbaarheid der Stad te beneemen , voegde hij 'er nevens , dat de Koning van zins was hier den aanftaanden Winter te blijven, dan deeze Stad over 't ijs aantetasten, en dat hij 'er den eenen (teen niet op den anderen zou laaten, in gevalle zij hein Qpbitldr; Qus zou , in gevolge van dien onvoorzigtigen en iafhartigen raad, hetGemee. nebest geheel en al afgehangen hebben van de goedheid eens Vorsten , door roem en ffaatzugt alleen gedreeven. Het Rondt bloot, om overheerd of door Willekeurige geld -afpersingen uitgemergeld te wor, den. Was eene moedige verdeediging niet beter dan eene zo veege toedand ? Behoorden, rechtfehaa? pene Gemeenebest gezinden zien niet liever, dan bier toe te belluiten, onder de puinhoopen van hun Vader!, nd, met moe lig Rrijden, begraaven re hebben ? Of liever, ware het tusfchen twee Parrjen , even hachlijk, even fjnertljjk, niet betej', moedig en gedurig eene verandeiing van omftandigl'eden afteaagten, dan zich blootteitei'en aan eei.e haatiijke

Staatsie uüee.

SUfSQ,

Sluiten