Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Staats -

regeering.'

Hat be fluit, om met Frankrijk te bandelen, ter AlgemeeneStaatsvergaderingdoorgedrongen.

Gefchil

tusfchen

beGruot

en den

Griffier

Fagel.

de zaaken ter Vergadering der Algemeene Staateti daar heeü te ffuuren, „ dat den Afgevaardigden aan „ den Koning van Frankrijk volmagt gegeeven „ wierd, om op de best mogelijke wijze te fluiten, „ met behoudenis van Godsdienst, Vrijheid enRe55 geering." Alkmaar hadt zich tot het toeftemmen van dit befluit laaten beweegen. Het ftuk werd ter Algemeene Staatsvergaderinge gebragt, en hier hadt men reeds eenige dagen, onder dèn Eed van geheim' houding , daar over geraadpleegd. Gelderland bewilligde in 't verleenen van volmagt ter onderhandeling; Zeeland verklaarde zich ongelast; Utrecht zeide, geen item te hebben; en Friesland kon 'er niet toé verflaan. De Voorzitter dier weeke uit het laatstgemelde Gewest weigerde het Befluit optemaakeri. Utrecht en Zeeland wilder! de plaats des voorzittenden Gewests ten dien einde niet bekleeden. Overijsfel en Groningen waren niet tegenwoordig. Holland befloot dan , bij monde des Heeren van Duivenvoorde, tot het verleenen van volmagt (*).

De Griffier Fagel weigerde een Befluit te tekenen , op zulk eene ongeregelde en onvolkomene wijze genomen. Dit veroorzaakte een heftig gefchil tusfchen deezen Staatsdienaar en de Groot , dert hoofdbewerker van dit Befluit. Men drong aan, dat de Groot 's anderendaags zou vertrekken, onder be» lofte, dat de Volmagt hem zou nagezonden werden.

Men

(;t) Uit de Aant. van den Penjionaris Vivibn , vat! dsn a6 Juny 1672,

Sluiten