Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 255

Men wil, dat de Griffier Fagel ter dier gelegenheid hem te gemoete voerde : Vertrek, gaa uw Vaderland verkoopen; maar gij zult veel werks vinden, om den

Kooper in 't bezit van '/ gekogte te ftellen. De

Groot antwoordde: ,, 't Was beter een gedeelte te

„ laaten vaaren , dan alles ;te verliezen." Gij

denkt, beet Fagel hem toe, uwe Landerijen te bewaaren ; doch wij zullen zorg draagen om 'er zout op ie zaai jen , ten eindeder zei veronvrugtbaarheid'totin 't derde nagejlacht leere, wat gij gedaan hebt door eene Volmagt, welke gij u hebt doen geeven,- Wat mijbe-. treft, ik wilde mij liever in ft ukken laaten kappen* dan dergelijk eenen last uitvoeren (*). Sprak de Griffier in deezervoege , door Vaderlandslievenden ijver gedreeven, dan verdient zijne taal hoogen lof; dan deeze zou zeer verminderen, indien hij, uit de verheffing des Prinfen van Oranje en den val van oe Witt , zijne eigene grootheid reeds in 't vooruitzigt hadt.

De Groot was maar even, of nog niet, uit den Haag vertrokken , of de Afgevaardigden der Steden , die ter laatfte bijeenkomst niet tegenwoordig geweest waren , keerden ter Vergaderinge van Holland weder. Zommigen deezer , en inzonderheid die van Amfterdam, toonden hun billijk misnoegen over het befluiten op eene zaak van die aangelegenheid in hun afvveezen. Dit Ruk werd in den Raad dier Stad met veel nadruks behandeld. Nicolaas Tulp, Oud - Burgemeester , betoonde,

te

(*) Basnage, II» bh 244. WicQUEF. Liv.XX.

StaatéRegee-

ring.

Standvastigheid van die van Amflerdam.

Sluiten