Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258 GESCHIEDENIS

5TAATI-

Hegee-

juivo.

der anders Regenten, die niets dan 't welzijn des Vaderlands en de behoudenis hunner Vrijheid ademden. De Hoofdfchout Hasselaar, die, weinig tijds daar naa , ongelukkig eene wonde bekwam, welke hem in 't graf fleepte, betuigde toen , vast befloten te hebben den dood boven eene fchandeiijke flaavernij te kiezen. „ 't Is tijd, mijne Heeren," dus luidde de taal diens moedigen Mans, „ aftelaa„ ten van alle partijfchap en fcheuring , dat wij. alle „ verdeeldheid verbannen , en ons nauwer dan ooit „ veréénigen. Het ftuk, waar over wij thans raadje pleegen, betreft ons niet alleen, het geldt geheel „ Europa. Het betreft niet alleen de behoudenis onzer Steden en Gewesten, maar van het befluit, „ 't geen wij thans neemen, hangt het geluk of on„ geluk der Christenheid af. Naardemaal het lot al„ Ier Volken van Europa in onze hand is, behooren 5, wij eene pooging te doen , dat men ons nimmer „ konne verwijten , eenig middel veragteloosd te „ hebben tot het bevorderen der rust van zo veele „ Volken. De rampen , welken ons Vaderland ,, treffen, verfchaffen ons tegenwoordig eene gele> genheid, om al de wereld fpreekende bewijzen te geeven van ons gedrag, en voor de Naakomelingfchap een eeuwigduurend gedenkteken naatelaaten 3, van onbezweekene ftandvastigheid. Dat wij dan „ éénftemmig handelen, en alles, wat mogelijk is, ,, aanwenden, om niet nederteltorten in eene diepte , waar in onze Vijanden ons willen werpen." Andeisn verklaarden , niet min moeds en ijvers

voor

Sluiten