Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

Regeering.

Volmagt, om mee Frank■ rijk te handelen, gegeeven.

nöo GESCHIEDENIS

Amfterdam , dit edel en moedig ftelzel omhelsd hebbende, betoonde zijne verontwaardiging over 't gedrag der andere Afgevaardigden. Hoorn Voegde zich bij deeze Stad; maar Schiedam en Edam traden toe tot de meerderheid. Leyden beweerde, dat men wel befluiten mogt in 't afzijn eeniger Leden, als'er dag en uur bepaald, en gevaar in 't uitftellen was. Terwijl men hier over raadpleegde, kwam 'er een brief ter tafel, dien eigen morgen ten zeven uuren door Burgemeester Dirk van Leyden van Leeuwen uit Leyden aan den Penfionaris Burgersdijk gefchreeven , meldende , „ dat de Koning van „ Frankrijk, 's anderendaags, met een aanzienlijk Leger in Utrecht verwagt wierd; dat hij 'tAarts„ bisdom van Utrecht aan den Cardinaal de Bouil„ lon hadt opgedraagen ; dat hij ftaat maakte, om m de post aan de Nieuwer brugge aantetasten , en „ daar naa op Leyden en den Haag aantetrekken; „ dat men hierom niet moest uitftellen tot een befluit „ te komen." Zulk een Brief, in zodanig een tijdsgewricht , baarde eene algemeene verflaagenheid; en wel zo groot, dat alle de Leden, Amfterdam alleen uitgezonderd, in de Onderhandeling ftemden. Edelen en Steden zogten zich allen te verontfchuldigen i beweerende, dat zij uit voorzigtigheid , en niet uit bloohartigheid , deezen flap deeden. Leyden toonde zich het voorbaarigst, om het Verdrag met den Koning van Frankrijk doortezetten, en vroeg , of Amfterdam raad wist, om Volk te bekomen . zonder 't welk de posten niet bezet of verdeedigd konden

Sluiten