Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m NEDERLANDEN. 271

hebben, dat hij liever jlerven wilde , dan zich laaten gebruiken, om, op zulk een voet , als Frankrijk voorfloeg, Vrede te maaken (*)

De* aanftelling des Prinfen tot Stadhouder hadt hoope doen fcheppen, om de hinderpaalen deezer onderhandelinge uit den weg te ruimen, door zich met den Koning van Engeland te verdraagen* Zo ras 'er opening gedaan was van de onderhandeling met Frankrijk , waren 'er Gevolmagtigden na Carel den 11. gezonden. Zeeland , altoos ijverende tegen het verdragen met Frankrijk , was de eerfte geweest, orn zulks met Engeland aanteraaden , dewijl het van dit laatfte Rijk meest te dugten hadt. Derwaards vertrokken Francois Teerestein van Halewijn , Raad in den Hove van Holland , en Ëverard van Weede , Heer van Dijkveld , uit het Lid der gekoorenen van Utrecht. Deezen zouden, nevens den gewoonen Gezant Boreel, in onderhandeling treeden ; doch zij hadden , de gemoederen nog in de eerfte gisting eens nieuw ontftaanen Oorlogs vindende, reden , om zeer onvoldaan te weezen over den Koning. Men hieldt hen alleen in Engeland, om het Volk, 't welk van deezen Oorlog zeer afkeerig was, in den waan te brengen, dat men nog aan het treffen van een vergelijk arbeidde,

(*) Uit de Aant. van de Penjion. Vivien en Ho?, van den 4. 5. en 6. July 1672. Mf. Secr. Re fel. Hoil. III, D. bl. 067. Basnage , II. p. 350. Le Clerc , III, Dbl. 397- Aant. van Bontemantel, bl. 483. Mfa

Staat» Regeering.

Onderhandeling met Engeland.

Sluiten