Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 273

geftadig letten. Wij hebben (onze gedagtengaan 5, hatende over de oorzaak van die ongewoone, en 3, ten opzigte van openbaare Staatsdienaaren onge» ,, hoorde, handelingen,), geoordeeld, dat alles voort,, fproot uit een onveranderlijk voorneemen van dit ,, Hofi om Frankrijk ten uiterften te verfchoonen. 3, En, dewijl hetzelve niet doenlijk was, als aan,, loopende tegen de algemeene neiging van alle Men„ fchen alhier, (zo wel die verbintenis aan 't. Hof 3, hebben , als anderen,) zo heeft men ongetwijfeld

een tweede oogmerk in onze verwijdering van ,, Londen gehadt, te weeten 9 om voortekomen, dat

het Volk van de toegenegenheid en het opregte „ oogmerk van den Staat niet nader onderrigt wor„

de, en daar door de voorfchreeve beraadingen en ,, verbintenisfen met Frankrijk, en de Bewerkers

van dezelven te meer ten toon gefield. Tragten-

de, ondertusfchen, door ons verblijf, de Gemeen„ te in den waan te brengen, dat de Koning wel ,, befloten heeft met den Staat te handelen , doch „ dat de voortgang der handelinge haapert aan de „ zijde van hunne Hoog Mogenheden, gelijk men

van het buitengewoone Gezantfchap na Frankrijk „ met die kleur tragt te verbloemen , dat zijne Ma. „ jefteit hetzelve heeft afgezonden uit eene over,, vloeiende genegenheid tot den Vrede, en om dat

wij met geene behoorlijke Voimagten voorzien ,, zijn, om denzelven alhier met zijne Majefteit te

kunnen aangaan ; daar nogthans het gemelde Ge,, zantfchap niets anders beoogt dan eene nadere

PIL DèeU S h ïfc

Staats*

Reges-

1ükg.

Sluiten