Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a74

GESCHIEDENIS

StaatsReceering.

,, bekragriging van 't geene tot ruine van den Staat „ met Frankrijk voorheen gehandeld is, of wel om ,-, in eene verdere beraaming te treedenoverzaaken, „ ter gelegenheid van de onverwagte vorderingen „ der Franfche wapenen, nu eerst voorgevallen.

„ 't Is nu omtrent veertien dagen geleden, dat wij „ uit het Vaderland geene tijding van den toeftand „ der zaaken aldaar hebben vernomen; inzonderheid „ niet, of met de gemelde buitengewoone Gezan„ ten eenige aanvang van de onderhandelinge ge„ maakt is: en, alhoewel wij deswegen begrijpen > „ dat hunne Hoog Mogenheden bijzonderder ken„ nis kunnen hebben van de waarfchijnlijkheden tot „ verbintenisfen met deezen Koning dan ons eigenlijk bewust is , egter oordeelende , dat gemelde „ Heeren Afgezanten, voor hun vertrek na 't Fran„fche Leger, zeer digt inhoudende zullen hebben „ geweest, en dat dezelven mogelijk van daar nog „ niet zijn wedergekeerd, zo moeten wij UEd.zeg„ gen, dat, als men zijn oordeel wil gronden, om„ trent de voorfchreevene zaak , op 't algemeen ge„ voelen en de meeningen alhier, mitsgaders naar het „ berigt, 't geen wij ontvangen van de geneigdheid ,3 van het Hof, men te vergeefsch eehige verande„ ring' van voorneemens bij deezen Koning te ge„ moet ziet. De Spaanfche Afgezant, die vastlijk „ vertrouwde, dat de Koning van Engeland in andere maatregelen zou treeden, is nu van gansch ,\ tegenovergefteldegedagten, oordeelende mede met \, al de wereld, dat het hier onbeweeglijk vast ftaat,

55 van

Sluiten