Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NËÖÈRLANDEN. 275

35 van Frankrijk niet te fcheiden, en dat de verbin „ tenisfen met hetzelve, van tijd tot tijd , meerder " bevestigd worden. — Ons aangaande , gelijk " wij aan't eerde gevoelen van gemelden Heer Af. "\ gezant eenigermaate hebben moeten twijfelen 9 3' overweegende, dat de Staatsdienaar van een Prins, wiens belangen vereifehen, dat de Staat, door 3' wanhoope van met Engeland overééntekomen, ' niet bewoogen wierd tot handelinge met Frank'l, rijk, buiten volftrekte overtuiging van het tegen!' deel, geene andere taal kon fpreeken , zo kunner ,* wij, om dezelfde redenen , billijk aan het nadei £ gevoelen van gemelden Heer Afgezant geen twij •:. felflaan. Ook worden wij hier in nader verfterkt " dewijt alle de voortgangen der Franfche wapenei % met ongemeen genoegen en toejuiching van dei \ Koning van Engeland worden opgenomen , ei 'l als eigene overwinningen en voordeeleu aange j, merkt.

„ Wij hadden wel gehoopt, dat men hiereenma: „ begreepen zou hebben, dat alleen de tegcnwoo 11 dige gevleidheid van zaaken de vriendfchap vü " Engeland aan Frankrijk noodzaaklijk maakt; 5 dat diensvolgens Frankrijk verpligt was, deezi ' Koning genoegen te geeven; doch dat, dit tijd " gewricht verflreeken zijnde, en Frankrijk door *' voorgenomene venneesteringen zijn oogmerk t " reikt"hebbende , Welhaast die behoedzaamhed 11 zullen verdwijnen , en Engeland te laat befpt

Staats»

RüGEfi»

ttiisaó

» 1 i i

it

n »

:ri s° ie e*rtü-

M

Sluiten