Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af6 GESCHIEDENIS

StaatsRegeebing.

& ren, dat het niet dan (treeken zijn , met welken ,, men dit Rijk tegen deszelfs onbetwbtbaare belan„ gen heeft doen arbeiden, en dat zij van alle dein,, gebeelde voordeden niets anders zullen overhou„ den dan een ontzaglijken Vijand , die hen welligt „ van de ontworpene verdeeling door geweld van 9, wapenen zal ontzetten. Doch wij befpeuren, dat „ de greetigheid tot de ingebeelde vermeesteringen „ van Hollanden Zeeland zo kragtig, of de heimelijke „ raderen, die Frankrijk doet gaan, zo vermogend i, zijn, dat de gemoederen der genen , welken de zaaken in handen hebben , voor zodanige opmer,, kingen geheel gefloten zijn : zo dat, naar onze ge. ,, ringe gedagten, voor den Staat niets anders overig j, blijft, dan te befluiten, de;overige Gewesten met ,, de uiterfte ftandvastigheid te verdeedigen, en daar „ door deezen Veldtocht, zonder verder verlies, te ,, winnen, afwagtende wat verandering de tusfcher„ komst van tijd zal kunnen geeven: immers kun* ,, nen wij niet te gemoete zien, dat met de onder33 handeling alhier iets zal opgedaan worden ; oor» >,, deelende mede , dat de Heeren buitengewoone ,-, Afgezanten, uit het Franfche Leger wederkeerende, de handeling met den Staat of geheel zullen ontwijken, al was het maar onder voorwendzel 9, van alvoorens aan den Koning van Engeland ver5, flag te moeten doen, of in allen gevalle dezel5, ve handelingen op de lange baan fchuiven , om *, inmiddels gelegenheid te vinden van op de Ge-

westen

Sluiten