Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CE&. NEDERLANDEN. %77,

„ westen Holland en Zeeland een torn te kunnen „ doen (*)•"

Ten zelfden tijde hadt de Prins van Oranje eene heimelijke handeling aangevangen met zijnen Oom, den Koning van Groot - Brittanje. Deeze betrof niet alleen zijne bijzondere belangen, maar ook den Staat in 't algemeen. Men wil, dat hij, op eigen gezag, de volgende voorflagen zou voorgetteld hebben: —x. Erkentenis van het Regt der Vlagge, zonder eenige uitzondering. — 2. Honderdduizend Guldens 's jaarlijks voor de vrije Visfcherij. — 3- Suriname in eigendom. — 4- Vier milloenen Gul dens, in zekere termijnen te betaalen. — 5. De Stad Sluit in pandfchap. — 6. De Opperde Magi over de Zeven Ferèénigde Gewesten voor den Prinf< van Oranje. — 7- Mits de Koning van Gmt Brittanje Vrede maakte met den Staat, en Frankrijk ■ op geenerlei wijze , meer bijitands verleende. — 8. In geval zijne Majefteit deeze voorwaarden aan name, zou men Frankrijk onaauneemelijke Vrede punten voorflaan: en, zo ze van de hand geweezei werden, verklaarcn, dat zijne Majefteit niet lange zou .kunnen blijven oorlogen. —- 9. Ook zou als dan de Prins zorg draagen, dat 'er andere Afgezar ten in 'Engeland kwamen, die in 's Prinfen belan waren, en op welken men zich zou kunnen veria;

te:

(*) Deeze Brief was gedagtekend den 92. July 167 Brandt., leeven van de Ruiter, W.70J.

S 3

StaatsRegee*

ring;.

Heimelijke handeling des Prinfen van 0ranje meï den Koning van Engeland.

I

|

I

V u

Sluiten