Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Sta.its-

Kegke-

ring.-

2Su

over gefield : wat kan hij bedoelen ? Ongetwijfeld zoekt hij zich onafnanglijk te maaken van een Volk, welks agting weinig bij hem fcbijnt te weegen. Hij fchijnt de verregaande onderwerplijkheid des Volks, en de eerbiedige gehoorzaamheid des Parlemeots te Willen misbruiken, om her juk hen öp den lialze te drukken. Alle de Staatsbelangen van Engeland worden opgeofferd aan het gevaarlijk ontwerp , om hen van hunne Burgerlijke Vrijheden te berooven. En ten einde alles uit hun oog te weeren , 't geen het denkbeeld van Vrijheid verleevendigt, wordt hetzekerst bolwerk onzer magt overgegeeven aan onzen gevaarlijkften Vijand, 't Is gedaan. Geen redmiddel blijft 'er over. voor een Volk, 't welk nog eenige trekken behouden heeft van de dierbaarfte Voorregten der menfchlijke natuure. Onregt en Dwinglandij hebben eene zamenzweering gemaakt tegen alle overbiijfzels van Wetten en Vrijheid.

Carel de II. zelve was ondertusfchen niet zonder ongerustheid over de fchielijke voortgangen der franfche wapenen. Hij kon voor zichzëlven het denkbeeld niet verbergen , dat de Franfchen, wanneer zij Holland vermeesterden , al den Handel en Zeemagt van dat Gewest aan zich zouden trekken. En wat zou hen dan kunnen beletten alle de Nederlanden te vermeesteren ? En zou Lodewijk , magtig genoeg geworden, om Engeland zelve te doen beeven, hem te hulpe komen tegen zijne Onderdaanen, om eene belofte te vervullen, welke hij ftraflooskon fchenden ? Ongerustheid ging hem aan op het hooien

Sluiten