Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„^NEDERLANDEN. *<5.

ren hoe fpoedig alles bukte voor de Franfche wape- : nen, terwijl mèn aan de zijne zo moedigen weder- . ftand geboden hadt. Hij vreesde zelfs, dat der Staaten Afgezanten zich zouden bedienen van de gunst, hun openlijk toegedragen, om kuiperijen te veroorzaken , .en ftelde hun deeze eifchen als Vredesvoorwaarden ter hand : — i. Erkentenis zijner heerfchappije over de Zee, en dat men , ten betoone daar van, alomme ftreeke. — 2. Honderdduizend Ponden Sterlings voor de vrije Visfcherij. — 3. Vijfhonderdduizend Ponden Sterlings tot voldoening der Oorlogskosten. :— 4- Flisfingen , Briele

en Sluis voor altoos in pandfchap. 5- °P^

dragt van het Stadhouder- en Capitein- Gen eraalfchar. ('t welk to.en nog niet gefchied was) aan den Prinft van Oranje en deszelfs Manlijke Erven; mids, in ge yalle van minderjaarigheid , Groot - Brittanje en d Staaten de Voogden fielden (*).

De Koning van Groot-Brittanje , kundfchap ont vangen hebbende van de bijzondere handelingen tui fchen de Staaten en Frankrijk, zondt den Herto; van BycKiNGHAM, en den Graaf van Arlington naderhand door Lord Hallifax gevolgd , na Ho land. De Oorlogsrampen het Volk den geest va wanorde en muiterij ingeboezemd hebbende , ontvir het de Afgezanten met toejuiching , in de vaste ve pnderdelling , dat zij den Vrede kwamen aanbrei

ge

(•) Misfive der Gedeputeerdeu in Engeland van d 30 July 1672. Mf.

S 5

Jtaats-

ï.egeeung.

" Hande-

> lingen der £«-

3 gelfche

, Afgezan-

1 ten hij den Prits

1 van O -

g ranje.

r1-

tl. :r»

Sluiten