Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 2B5

denkbeeld der Steden van onderpand , waar op zij zeer aandrongen, te ontneemen, toonden zij, dat'cr geen verzekering altoos in lag, naarderaaal men altoos de Engelfche Bezetting zou zoeken kwijt te raaken ; dat de eigenlijke verzekerdheid voor Engeland van den Prins van Oranje komen moest, en dat diens aanftelling tot Stadhouder den Engelfehen meer waardig was dan twaalf Pandfteden.— Wat de eifchen des Konings van Frankrijk betreft, deeze zijn onvoldoenbaar. Indien hij zijne Legermagt niet te rug trekt, zullen de Ferèénigde Gewesten voor zijne wapenen moeten bukken, en vervolgens alle de Neder> landen: en aan welk een gevaar zal Engeland zich dan niet blootgefteld vinden ? — Eindelijk floeg men den. Engelfehen Afgezanten voor , of Enge land den Staat niet zou willen bijtringen , als Frank rijk weigerde Vrede te maaken , op voorwaarden, die Engeland billijk oordeelde ? Doch zij kreegei geen ftellig antwoord (*>

Daar zijn 'er die denken, dat het Hof van Engt land zich noch hieldt aan het oude plan, omde^r tènigde Gewesten met Frankrijk te deelen, en'er bi voegen, dat Carel de II. Lodewijk. den XIV. b woog, deii ontworpen inval in Holland te ftaaken tot dat Groot-Brittanje in 't bezit van Zeeland g

fte

(») Secr. Refol. Holi. 1672. III. D. bl. 166. Uit 1 Aant. van de Ptt.jion. Vivien en Hop van den 7 Ji 1672. Mf.

StaatsRegeB'

rin o. i

d

!e

Sluiten