Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 2S7

verblindend, dewijl zij overéénftemden met de punten, die de Prins, zo men wil, reeds door Silvius hadt laaten voordellen. Maar, 't zij hij geen ftaat maakte op eene opper'mogenheid,afhanglijk van twee zulke magtige Vorsten , 't zij hij zulk een gefchenk niet wilde ontvangen uit handen, zo haatlijk bij zijne Medeburgeren, hij weigerde dit aanbod, onder verklaaring, dat hij liever zijne dagen wilde ilijten op zijne erflijke Goederen in Duitschland , dan de Vrijheid

zijns Vaderlands verkoopen (*) De Engelfehen

deeden alles, wat in hun vermogen was , om den Prins tot de maatregelen van Frankrijk overtehaalen. Carel de II, verklaarde men, zou alles goedkeuren, wat Lodewijk de XIV. deedt : Engeland was gerust zijn aandeel te zullen krijgen , fchoon Frankrijk den ganfehen Staat vermeefterde : beide de Vorsten waren in zulk een goed onderling verftand, dat niemand tweedragt onder hen zou kun hen verwekken : ook hadt Buckingham gezegd, dt Franfchen zijn eerlijke Lieden, men moet met hen handelen (f).

Het fchijnt, dat de Koning van Frankrijk begon te vreezen , dat zulke verafgelegene vermeesteringer zijne geldmiddelen zouden uitputten : hij vondt 'ei zich om verlegen, en zijn Rijk in gevaar van fchat 'ten bij fchatten te moeten uitftorten in een vreemc

Land,

(*) Basnage, II. p. 255.

Q) Aant. van de Penfion. Vivien en Hor van den ia July 1673. Mf.

StaatsRegrrrijng.

Nieuwe overéénkomsttusfchen

. Frankrijk eri

■ Engeland,

Sluiten