Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a83

GESCHIEDE NIS

S.taats-

Regee.

ring.

Voorwaarde!var. dei Koning van Ez geland aan de Sisaren

Land , en zelfs in bemagtigde Gewesten, In t Noorden ontftonden hevige beweegenisfen. Om een einde aan den Oorlog te maaken, boodt hij eeneoppermogenheidaan, welke hem niets koste. Maar, om alle mogelijk voordeel te trekkeri vari de^gedaane vermeesterden, floot hij eene andere Overéénkomt ffiet Engeland. BuCiungham en Arlington tekenden met zijne Staatsdienaaren een Verdrag wa.r in wederzijds belQofd werd , „ geen Vrede ol liefland met de Staaten te zullen maaken buiten elkL anders bewilliging, of zich in eenige handehng , met dezelven intelaaten, zonder elkander daarvan kennisfe te geeven." Vervolgens kwamen zij overéén wegens de voorwaarden , op welken en Groot. Brittanje en Frankrijk met de Staaten zouden willen verdragen. Zonder dezelven te zien, kan men voorshands genoeg opmaaken , dat zeniet dan zeer vernederend zullen zijn voor eenen Staat, in zulk eene engte gebragt. Derzelver korte inhoud kwam hier op neder i < Carel de II. eischte, — „ i- De eer derVlag, „ ge, tot zo verre zelfs, dat geheele Vlooten ftree. ' „ ken voor één Engehch Schip, 's Konings Vlag . „ voerende, in de ganfche Britlannijche Zee, tot „ op de Hollandfche Kust toe. -— a- Verlof voor „ de Engelfehen in Suriname, om zich , een rond ' „ jaar geduurende, met hunne Goederen van daar te begeeven, werwaards zij wilden. — 3- Dat '* de Onderzaaten des Konings, die zich aan mis', daad van gekwetfte Hoogheid of aan oproerigheid " „ fchulj

Sluiten