Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 23o

fchuldig gemaakt hadden , voor altoos zouden

„ gebannen worden uit de Ferèénigde Gewesten.

„ 4. Een millioen Ponden Sterlings voor de kosten 3, van den Oorlog. — 5. Tienduizend Ponden ,, Sterlings 's jaars voor de Haringvisfcherij op de Engelfche , Schotfehe en Ierfche Kusten. —• j5 6. De Prins van Oranje en deszelfs Naazaaten zouden de opperlte magt bezitten over de Verii* ,, nigde Gewesten j zo verre zij den twee Koningen i} en derzelverBondgenooten niet werden toegedeeld, „ of ten minsten voor altoos bekleeden de W'aardigheden van Generaal, Admiraal en Stadhouder,op 5, zulk eene voordeeiige wijze, als dezelve door ie-

„ mand zijner Voorzaaten bekleed geweest waren

„ 7. Men zou, binnen drie maanden, een Verdrag ,3 van Koophandel fluiten, opzigtelijk op dzfadiën, 3, volgens de eifchen, voorheen gedaan, entotvoor„ deel van 's Konings Onderzaaten , handelende onder het gebied van den Staat. — 8. Tot on„ derpand voor de onderhouding der genoemde Voorwaarden , zöuden de Staaten den Koning „ afltaan Walcheren , de Stad en het Kasteel van ,3 Slüis, en de Eilanden van Kadzand, Goereede en Voorne. — 9. De Koning hieldt zich niet langer dan tien dagen aan deeze Voorwaarden : ook begeerde hij met de Staaten niet te fluiten , dan naa dat zijne Bondgenooten voldoening van hen „ zouden ontvangen hebben." Hoe hard deeze Voorwaarden ook klinken, die van VIL Deel. T Frank..

StaATs* Regee»

RUNS,

Sluiten