Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer. NEDERLANDEN. m

„ van Oranje fchadeloos fielden. —. 7 Afftand „ aan zijne Majefteit van het regt op de Steden aan „ èmRhjn, door den Koning vermeesterd- en aan den Vorst van Oostfriesland van het regt opEmi. », den .Lieroord en de Eilerfchans , waar uit de „ Staaten hunne Bezetting zouden moeten ligten — „ 8. Dat 's Konings Onderdaanen vrijlijk zouden " m°gengaan na, en keeren uit de Plaatzen, aan „ hem afgeftaan, zonder bezogt te worden, en zonf fr eedge re^ten te betaa]en. — 9, Herftelling ') der Ridderö^ van Maltha in't bezit haarer Com-

3, mandenjen in de Ferèénigde Gewesten IO

» Den Graave van Benthem zouden de Kinderen 9> te rug gegeeven worden , die door de Gravinne s, gebragt waren onder de befcherming der Staaten. » — n. Twintig millioenen Livres voorde on'. 9, kosten van den Oorlog, waar onder begreepen „ zouden zijn de drie millioenen , die de Staaten reeds in den jaare MDCLI. den Koning hadden ^ „ moeten betaald hebben. — ,a. Jaarlijkfche aan„ bieding, door eenen buitengewoonen Afgezant s, van eenen Gedenkpenning , ter waarde van een ti mark Gouds , in welks opfchrift erkend werd s, dat de Staaten van 's Konings hand hielden de be' „ houdenis der zelfde Vrijheid , tot verkrijging van „ welke 's Konings Voorzaaten ook het hunne had „ den toegebragt. — IJt De Koning begeerde „ aan de aanbieding deezer Voorwaarden niet lan „ ger dan tien dagen gebonden te zijn ; ook niet te 33 fluiten, zo men den Koning van Groot. Brittanje,

» en

Staat*** Regee-

1ung.

Sluiten