Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

RING.

Gedrag des Pnnfetl van Oranje omtrent deeze Voer. waarden'

„ en den Rijksvorsten , met Frankrijk verbonden» „ geene voldoening gave (*)."

De Ridder SiLViüs bragt het affchrift deezer ontwerpen , beuevens een van de overéénkomst deitwee Koningen, om niet dan met onderlinge bewilliging een Verdrag te (luiten, aan den Prins van Oranje in eenen Brief, door Bhcrinoham en Arlington ondertekend, in welken zij , als waren de gezondene (tokken op zichzelven niet vernederend genoeg, fehreeven, dat zij deeze overéénkomst gemaakt hadden, naa gezien te hebben, wat, van der. Staaten zijde , gedaan ware , om argwaan te verwekken tusfchen de twee Kaningen , als of elk hunlier zijne rekening zou vinden bij het (luiten vaneen afzonderlijk Verdrag: met bijvoeging, dat de Koning van Frankrijk niet , dan met veel moeite , tot bet doen yan nieuwe voorflagen hadt kunnen bewoogea worden, in zo veele dagen geen antwoord bekomen hebbende op. de vootflagen , door de Groot den

Staaten gedaan' - t)e Prins werd' °P het door'

kezen der V-ootiwaarden , geheel en al door verontwaardiging aangedaan. Dezelven den Staaten mede,deeleode, verklaarde hii, ,, dat 'er geen één punt onder was, 't welk hij zou aanneemen : dat men *' zich liever in ftukken hadt té laaten houwen, dan %\ zulke Voorwaarden omhelzen : dat de Engelfche Voorwaarden niet van. den Koning , maar van de

„ Am-

(* ) Qondit. fout kiquelk Ie Rcy tres Chretien & Ie R03 1 la Grande Britu fonfent. a faire la. Paix 1672.

Sluiten