Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soi GESCHIEDENIS

WlLLfM BE 111.

Eeifte beweeging-, ror verheffing van den Prirs, te Veere, in Zeeland.

Dit voorftel was als 't ware de leus der Volksopfchuddingen. Het meerendeel der Regenten rekende hun gezag te meer gevestigd , dewijl hunne Partij bijkans alle Ampten bekleedde , en de Tegenpartij flegts een klein getal uitmaakte. Van 's Volks neiging, om alle onheilen op rekening der Tegenfianderenvan Oranje, aamefchrijven, moest men zich bedienen. Dan het Volk is een werktuig, 't we'k door geene bedaarde en geregelde beweegingen aan den gang geraakt ; fchokken , ja hevige fchokken, zijn 'er noodig, en deeze gaan veelal van dejammerHjkfte gevolgen vergezeld : 'er was geen ander middel tot het te wege brengen eener omwentelingen) het Staatsbeftuur, en om den Prins tot de Waardigheden zijner Voorvaderen te verheffen. Veelen , zich de voldoening hunner ftaatzugt beloovende , en geftijfd door het Volk , naamen deeze gelegenheid waar, om eene verheffing, welke zij van dezijdeder Regeeringe niet konden verwagten, door Burgerlijke Onlusten te weeg te brengen.

De Stad Veere, in Zeeland, was de eerfie, waar de Prins Stadhouder verklaard werd. Als Markgraaf hadt hij de befrelling der Wethouderfchap, en onder deeze gevolglijk vrienden , die, gelijk zommigc berigten luiden, het Gemeen oprokten, om 's Prinfen verheffing te hegeeren: ook kon 't zelve , zo dit al niet gebeurd zij, zich , met hoop van eenen gewenschten nitflag , bij de Regeering vervoegen , en voldoening TerfchaÖen aan de algemeene geneigd-

Sluiten