Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 307

ten , dan dat Schrift tekenen. Alle aanmaaning fcheen vrugtloos, en men begon de moed , om hem te winnen, reeds optegeevgn, toen zijne Egtgenoote, lnare jongde Kinderen bij de hand houdende, binnen tiadt, en, in traanen zwemmende, fmeekte, dat hij toch , om hunnen wil, zorg voor zijn leeven zou draaien. Doph, ziende, dat hij onverzettelijk bij zijn befluit bleef, dreigde zij de deur te openen , zich met de Kinderen onder het oproerig Gemeen te werpen, op deeze wijze zijne Naakomelingen tragten te redden, en hem aan zijn lot overtelaaten. Dit zeggen,op een bijkans wanhoopigen toon geüit, trof hem het hart: hij tekende, en dagt zijne eer te redden, en eene verfchooning voor zijne zwakheid te zullen vinden, wanneer het oproer zou bedaard zijn, door agter zijne handtekening te voegen V. C., vi coaclus, {door geweld gedwongen) ; doch één der opflookende Predikanten onderrigtte het Gemeen van de beduidenis deezer letteren : het dwong hem, dezelven doortefchrabben , en even als de anderen te tekenen. —- In deczervoege zag de Prins den grond, flag zijner yerheffinge gelegd in de eerfte Stad van Holland, de wieg en bakermat zijner magtigfte Te. genftanderen.

Te Rotterdam befpeurde men, ten zelfden dage; dezelfde gisting in de gemoederen. Joan Kievit . voorheen Burgemeester dier Stad ; doch , zints der mislukten aanflag van Buat, genoodzaakt na Enge land te vlugten, waat hij zich nog onthieldt ; zog nu te voltooijen, 'tgeenBuAT,in'tjaarMDCLXVI

be

Willem

DE III.

Te Rot. te: dam.

Sluiten