Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 315

gezïgt fmeet; en een fteek met een Degen , op hem gedaan , mislukte. Door de gewapende Burgers ontzet, werd hij door Burgemeesters en Colonellen na de Haarlemmer Poort gebragt: en men verklaarde aan de Burgerwagt, dat de Graaf , om Stads zaaken, ten beste der Burgerije, na den Haag vertrekken moest; waarop hij onverhinderd heenen ging. 't Gerugt deezer beweeging verfpreidde zich fchielijk door geheel de Stad, en dreigde oproer. De goede fchikkingen der Burgerwagten verijdelden den aanflag; waarfchijnb'jk beraamd, om door dit middel ook daar , gelijk in andere Steden , de Regeering te dwingen, om den Prins van Oranje tot Stadhouder te kiezen, 't Is zeer te vermoeden , dat de bewerkers deezer beweegingen van het voortzetten derzelven hebben afgezien, naa dat zij vernomen hadden, dat de Raad belloten hadt te bewilligen in de verheffing van zijne Hoogheid (*). — Bijkans op dezelfde wijze, als in de gemelde Steden , fchoon overal niet even geweldig , werd het befluit, om den Prins tot Stadhouder aanteltellen , in de meede Remmende Steden van Holland doorgedrongen. De Hoven van Juftitie Ronden, geduurende deeze onlusten, fhl Ct).

Laat ons zien , hoe men ter Staatsvergaderinge van Holland te werk ging met het vernietigen van een Edict, bij 't beëedigen van 't welke de Edelen en

Steden

(!) Wagenaar. Amjl. V. Sc. bl. 348. 0-) Holl.Merc. 1672. bl. 92.

B s

Willem de III,

Sluiten