Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 317

de vernietiging van het Eeuwig Edict beoogde. Alle de andere Leden s hier door bemoedigd , veinsden niet meer. Men bragt het ftuk in overweeging : en 't natuurlijk gevolg was, het éénpaarig beüuit , om het Eeuwig Edict te vernietigen. Men ontfloeg zich. van den Eed , en vernietigde zelfs het Boek , waar in de naamen der Beëedigeren van het Edict gefchreeven (tonden. Ook werd te Amfterdam het Boek, in 't welk alle de Leden der Vroedfchap , zints het jaar MDCLXVM , het Eeuwig Edi£t ondertekend hadden, in de Raadkamer verbrand (*).

Deezen Rap gedaan zijnde, was men gereed tot andere , en om de grootfte fchreeden ter onderwer-

pinge te doen. Amfterdam, eene Stad , waar

van men zulks het minst fcheen te wagten, wil men , dat, bij monde van één haarer Burgemeesteren, zou betuigd hebben, dat 's Prinfen perfoon , als hij het> bevel in handen hadt, meer betekende dan een Leger van twintigduizend man; en was de eerfte , die voorftelde., hem , zonder verwijl, het Stadhouderfchap optedraagen. Want, wanneer eenige Steden, op den voordag van het aanftellen eens Stadhouders , aanmerkten , „ dat men hier over de andere Gewes,j ten , met welken men eene Aéle van Overéén„ ftemming gemaakt hadt, eerst behoorde te ken-

„ nea;

(*) Refol. Httlt. 1672 , bl. 24a. 266. Valkenier, I. Bijlage. No. 51. bl. 117. Aant. van den Penfionarit Hop , v»n dea 1 July 1672. Wageesaar , Atnft. V. £r0 bl» 353-

Willem de III.

Sluiten