Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Willem

m ui.

„ nen ; dat haasten gevaarlijk was; dat men vooral „ ook de Octrooijen op het heitellen derWt-thouj, dërrchap , in en naa den jaare MDCLl. aan de

Steden verleend, niet krenken moest; " nervarte Burgemeester Andries oe Gr aak , „ dat men, in

eene zo dringende omftandigheid , de zaak niet „ ten halve doen moest; dat uitftel het Volk ver„ bitteren zou; en den Prins van Oranje , den ee„ nigflen, die tot het bekleeden der Stadhouderlijke „ Waardigheid in aanmerking kwam, dezelve, met „ alle Voorregten , moest toeftaan." Rotterdam, Gornichem, Schoonhoven, en de Afgevaardigden van alle andere Steden , voor de gevolgen van weigering of uitftel vreezende , vielen Amjlerdam toe , en 7t Eeuwig EdiEt werd op deeze wijze herroepen: „ Dat „ op het ingebragte van de Heeren Gemagtigdender „ Steden, Haarlem, Rotterdam, en andere Leden „ van hunner Ed. Groot Mogende Vergadering, de 59 Heeren van de Ridderfchap èn Edelen, mitsga„ ders de Gemagtigden der Steden , uit den naam „ en van wegen de Heeren hunne Principaalen, s, goedgevonden en befloten hadden , gelijk hunne „ Ed. Groot Mogenden goedvinden en befluiten bij „ deezen, om, in den tegenwoórdigen bekommerlij„ ken toeftand van zaaken en tijden, de Leden dee„ zer Ve.gaderinge te bekwaamen tot het aanflellen „ van eenen Stadhouder, dezelve Leden elkander „ zullende ontdaan, gelijk zij malkander, en allen „ de genen , die 't zelve Eeuwig Ediéï agtervol3, gens hebben bezwoeren , ontllaan mits deezen

» van

Sluiten