Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 321

van Stads wege, om met hem alles , zelfs de eigen perfoonen der Regenten, te willen opzetten , zo hij oordeelde , dat de Staat door de wapenen in zijnen voorigen ftand te herftellen ware ; doch, vondt hij de zaaken zo verre verloopen, dat zij niet te redden waren, dan door een Verdrag , op redelijke voorwaarden: en agtte hij, om het een en ander tot een goed einde te brengen, noodig, op zijn perfoon hooger digniteiten te doen confereeren , en zijne authorit eit en gezag te doen vermeerderen, de Stad Amfterdam genegen was, daar toe , van goeder harte,

het haare toetehrengen. De Prins beantwoordde

deezen voorflag met algemeene en beleefde woorden, betuigende, dat hij met de daad tdonen zou, dat hij zich het belang der Stad ter harte liet gaan ; en beloofde , zo het hem eenigzins mogelijk ware , AmJierdam met zijne tegenwoordigheid te zullen vereeren. Ook betuigde hij, eenen Edelman aan den Koning van Groot - Brittanje te hebben afgevaardigd, van wiens handeling hij zich iet goeds durfde beloo.

ven. Dit voorgevallene heeft Burnet waar

fchijnlijk doen fchrijven, dat die van Amjlerdamü). ne Hoogheid, omtrent deezen tijd, deOpperfte Magi over hunne Stad hadden aangebooden. Hij voegt'er bij, naar de gewoonte der Schrijveren, die zich verheffen op de eer van tot de geheimen der Vorsten toegelaaten, ën hunne Vertrouwelingen geweest te zijn: ,, hoe zijne Hoogheid zelf hem verhaald hadts dat deeze Stad hem zulke aanbiedingen deedt, om s, dat zij alles voor verboren hieldt, en de fchande C 5 „ van

w/r,LEM

pis UI.

Sluiten