Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 339

ziende zamentrekken , en gereed om lostebarsten, bedoor, een Ampt, 'c welk hij niet langer ten dienste van den Staat kon bekleeden , nederteleggen. Van zijne wonden herfteld , begroette hij, op den eerften van Oogstmaand, zijne Hoogheid, hem geluk wenfchende met zijne hooge Waardigheden; doch werd koel ontvangen. Drie dagen laater, vervoegde hij zich bij de Staaten van Holland met een breed Vertoog, in kragt hier op uitloopende:Dat „ hij, ruim negentien jaaren geleden, voorde eerfte ^, maal als Raadpenfionaris beëedigd geworden was, „ in welk lang tijdsverloop de Staat in zwaare Oor. „ logen en onheilen ingewikkeld wierd , allen geluk,, kig te boven gekomen. Dat hij met allen ijver,

zedert veele jaaren, de misverftanden, uit welken

de tegenwoordige Oorlog gereezèn was, hadtzoe„ ken weg te neemen. Hoe het Gode , egter, be„ haagd hadt, de waarschijnlijkheid eens aanftaan„ den Oorlogs j van tijd tot tijd, te vermeerderen. }, Hoe hij, de tijd daar zijnde, om zich in ftaat van „ tegenweer te ftellen , ter Vergaderinge van Hol„ land, als mede ter Algemeene Staatsvergaderin,> ge» geduurig geraaden hadt tot het verfterken der

Grenzen* Hoe, onaangezien hunne Ed. Grootm. „ zo veele en zo fpoedige voorzorg gebruikt had. „ den , als in een Lichaam , uit 20 veele Leden „ zamengefteld, mogelijk ware, de Voorzienigheid „ befloten hadt , den Staat te dompelen in de tegen-

woordige zwaarigheden , zo fchielijk en met zo „ weinig tegenftands, dat de Naakomelingfchap het

„ nauvv-

WltXEM

de 111.

Sluiten