Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3-10 GESCHIEDE N I S

WlI.XEfit BB UI.

„ nauwlijfca zou kunnen gelooven. — Deeze fchie„ lijk opgekomene rampen hadden de Gemeenteniet „ flegts vervuld roet fchrik en ontfteitenis, maarook „ met argwaan op de Regenten, en in 't bijzonder „ op hem , fchoon geen Regent, maar alleen een „ Dienaar zijnde , naar gelang van het beleid der s, zaaken , welken aan zijne bediening vast was, of j, liever, bij veelen, door onkunde, gewaand werd ,, vast te zijn. Hij kon, overzulks, in goeden ge-

moede, niet anders oordeelen, dan dat het blij9, ven in deeze zijne bediening der gemeene zaake ,, nadeelig zou weezen : zullende de Befluiten der ,, Staaten, opgeflield door zijne penne, voortaan de „ vereischte aangenaamheid bij het Gemeen, en

fpoed in het uitvoeren niet kunnen hebben. Des„ wegen verzogt hij eerbiedlgüjk, dat het denStaa„ ten gelieven mogte, hem te ontdaan van zijd ,4 Ampt: terwijl hij hen op 't nederigst dankte voor

de gunsten, hem, bij verfcheide gelegenheden, „ beweezen ; en vooral ook, om dat zij hem , in „ de jaaren MDCLUI. en MDCLVIII, toegedaan „ hadden, in gevalle hij, ten eenigen tijde , zijn

Ampt nederleide, zitting te mogen neemen in den j, Hoogen Raad (*)."

Naa die voordel vertrok de Raadpenfionaris. De Edelen, en de Steden Dordrecht, Delft, Rotterdam en Jiriele, waren de eeuigden, die wel wenschten,

dat

(•) Refol. Ml, 1672, bl. 69, Bett. Mereur, i6>3> W. I33>

Sluiten