Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 341

dat de Witt in zijnen getrouwen dienst hadt kunnen volharden. De andere Leden fprakenmin fterk; doch men befloot, hem op de eerlijkftc wijze te ontllaan , en de verzogte zitting in den Hoogen Raad te vergunnen. Over de wijze van zijn ontllag raadpleegde men met zijne Hoogheid, die , naa drie dagen beraads , merkelijke verandering maakte in der Staaten ontwerp: en naar deeze verandering gefchiedde het ontflag. De Witt werd eenvoudig bedankt, en zitting in den Hoogen Raad verleend : eene plaats, welke hij nimmer bekleedde , en die de Staaten van Zeeland zwaarigheid vonden hem toeteftaan (♦).

De gevangenneeming van zijnen Broeder, den Ruwaard , fpelde hem niets dan allen ramp. Zekere Willem Tichelaar, Chirurgijn te Piershil, hadt deezen bij den Hove van Holland befchuldigd. De Advokaat-Fifcaal Ruisch werd na Dordrecht gezonden , om den befchuidigden opteligten. Op den Vierentwintigften van Hooimaand vervoegde hij zich ten huize des Ruwaards : 't was Zondag , en de meesten der Wet bouderen te Kerk. Zonder zich bij édn hunner te vervoegen, of tijd te geeven, om bij. eentekomen, voerde hij zijnen prooi na den Hange. In de Kastelenij van den Hove van Holland gebragt, ondervraagden hem de Gemagtigden van denzelven Hove. Tichelaar kwam ter zelfde plaatze , doch

hadt

(*) Uit de Aant. van de Penf. Vivien en Hop vin den 4. s, en 6. M;y 1673. Mf. Nml.ZteU 19. Aug. 167a.

Willem de III.

CORNB< LIS DB

Witt door Tt«

CHEIAAR

befchuldigd VI» een toeleg op'| Prinfen leeven.

Sluiten