Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5^

vrugtloos, weder tegen hem gehoord te mogen worden, 't Bleek voor der onpartijdigen oog , dat de Schelm, door de Vijanden des Ruwaards-opgezet, gekomen was, om hem den moord des Prinfen voorteftelien, met oogmerk om hem te verraaden; en dat hij, dit ontwerp mislukkende, fchielijk henen ging, om langs eenen anderen weg den val des belaagden te bewerken.

Zijne Vijanden. vreezende , dat hij zich aan het fchriklijk lot, voor hem bereid , zou onttrekken, namen de toevlugt tot de laagfte kunstgreepen , om zijne ontkoming te beletten. Üen Heer van aanzien, wiens naam nog verdonkerd blijft , gaf den Klapperman last, in den Haags het gerugt te verfpreiden, dat de Ruwaard wilde uitbreeken. Op deeze maare liep het Volk, 't welk de onfchuld eens gehaaten Burgers niet kon gelooven , te hoop , en na de Gevangenpoort : het dreigde , de huizen der genen, die 'er omftreeks woonden, tot den grond te zullen omkeeren , als zij de ontkoming des Gevangenen begunstigden: en de oploop was niet te Rillen , dan met de verfchijning des Ruwaards voor het venlter. Vervolgens bezette de Burgerwagt de gevangenis. Het verblindde Volk na den Prins gezonden hebbende, om eene VVagt te verzoeken , opdat Cornelis de Witt het niet zou ontfnappen, iloeg hij het af, met te zeggen , dat de Witt in handen van V Geregt was, 't welk wel zorg zou draagen , dat hij niet ontvlugtte. Het voldoen van zulk een verzoek zou hem blootgefteld hebben aan 't verwijt , dat hij D 3 's Volk*

WlI-LEUf DE III.

Te Dor. drecht.

Sluiten