Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364 GESCHIEDENIS

DE III.

Vond, bedagc, om TiLLY met de Rurers te doen aftrekken.

deren, mede , en werden, 'zo zommigen fchrijven, in een minzaam gefprek genoegzaam van's Ruwaards onfchuld overtuigd.

Doch dit baatte niets : het oproer voor de deur nam hand over hand toe. De Burgers , misnoegd , dat zij door de Ruiterij in hun bloeddorstig voorneemen belet wierden, vielen aan 't dreigen en dringen, rdles aanwendende , om dezelve tc doen aftrekken. Maar Txlly hieldt ftand , de gevolgen van zijn vertrek maar al te duidelijk voorziende : en men moest zich van laage ftreeken bedienen , om hem van die plaats te verwijderen. Twee Sergianten , Duurkant en van Spanje , (de namen van allen , die deel genomen hebben in dit fchendig ftuk, verdienen met affchrik aan de Nakomelingfchap te worden overgeleverd,) vervoegden zich bij de Heeren van Asperen en Adriaan Boscuveld, de twee éénigen der Gecommitteerde Raaden toen in Ata Haage; de anderen waren , twijfelagtig uit welke oorzaak, op een tijd , wanneer hunne tegenwoordigheid zo noodig was, afweezig; met verzoek, datdeezeHeeren last zouden geeven tot het doen aftrekken der Ruiterije. Hier in niet ilaagende , fielden twee Burgerkapiteinen , van Leeuwen en van Reenen, dien eisch andermaal voor. Op de vraag, of zij dan de Heeren op de Poort tegen allen overlast zouden befchermen't gaven zij ja ten antwoord; doch ftookten, te rug gekeerd , hunne Vaandels nog fterker op. — Ten zelfden tijde vernieuwde en verzwaarde men 't gerugt van den aantocht der Boeren : 'er

bij-

Sluiten