Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Willem ra lik

Mishandeling deiLijken,

j <

hadt nog kragts genoeg, om zich eenigzins optebeuren , en , biddende, hoofd en handen hemelwaards te heffen. — Geen oogenblik biddens werd hem vergund, en in dit ernstig tijdftip moest hij deonbe-

fchofte taal hooren : Gij bidden! Gij om God

denken! —— Gij gelooft niet, dat 'er een Goo is, en hebt hem al lang verzaakt met uwe fchelmerijen en vcrraaderijen. Ken Waard, Pieter Verhagen, bragt hem een flag toe, dat hij nederftortte , waarop de Vleeschhouwer Christoffel de Haan met anderen hem voorts afmaakten.

De Lijken der dus elendig omgebragte Broeders fleepte men bij elkander, floot 'er een halven kring om , en fchoot 'er een algemeen fa Ivo op : 't welk, nogthans , dewijl de kogels , door het nederhouden derSnaphaanen, meest uit de loopen rolden, de Lijken niet zeer befchadigde. Ze werden na 't Groene Zoodje gefleurd , waar een Matroos ze , bij dc beenen, aan eene Wip hing : hier toe leenden de Burgers , bij gebrek aan touw , hunne Lonten. De Kleederen , afgefcheurd , droeg men in zegepraal om. Een Knegt, met den flnweelen Mantel van Joan de Witt wegbopende, ontmoette dengeweezenen Luitenant-Admiraal Cornelis Tromp , en riep hem toe : Hier heb ik den fulpen Lap van den Verraader lange Jan ! waarop hij antwoordde , dat 's goed , Mannen. Deeze Zeeheld, door wraak aangezet tegen hem, aan welken bij' de ongunstwaar n hij vervallen was , toefchreef, flelde zich tegen iver de ftrafplaats, om te beter zijne wreede nieuwsgierigheid te kunnen voldoen.^ . rj)e

Sluiten